IHC APPLICATION FORM

ИНТЕРАКТИВЕН  ПРАЗНИЧЕН  КАЛЕНДАР  НА  ЕВРОПА

Резюме на проекта

Празниците са очаквани и изпълнени с емоции моменти в живота на децата и възрастните. Всеки празник  се подготвя внимателно и дълго време. Подготовката  на празника носи положителни емоции и включва много хора за неговата реализация. Това е една от причините, поради които избрахме да работим по проект „Интерактивен празничен календар в Европа „
Темите, които ще бъдат разгледани в този проект, са свързани с различни празници характеризиращи всяка партньорска страна, както и приликите и разликите между тях –  особености, специфичност и ритуали. Въпросите, които ще бъдат обсъждани, са свързани с идентичността на всяка страна и нейното цялостно представяне в голямото европейско семейство. Проектът цели да ни помогне да избегнем дискриминацията на расова, етническа и религиозна основа чрез опознаване на начина на живот и традициите на всички участващи в проекта страни. Той ще бъде реализиран чрез изучаване на сезонните празници и свързаните с тях традиции на всяка една партньорска страна.

Дейности, които ще  бъдат извършени по време на проекта:

1. Създаване на интерактивен календар на традиционните празници в Европа чрез класифицирането им на сезонен принцип. 
2. Ученици, учители, родители, местната общественост ще  бъдат запознати с празничните календари на страните партньори. 
3. Да се ​​открият приликите и разликите между общите празници, които ни обединяват в едно голямо европейско семейство. 
4. Да се ​​направят  DVD дискове за илюстриране на празничните системи на страните, участващи в проекта. 
5. Да се създаде книга, която да съдържа рецепти, представляващи местната / националната кухня на всека от участващите в проекта страна.
6. Създаване на мултимедийна книга съдържаща общи фрази, свързани с традиционните празници и обичаи на езиците на всички участващи страни и на работния език на проекта - английски език.
7. Да се ​​създаде брошура с рисунки нарисувани от ученици участващи в проекта, представящи националните костюми и атрибути, използвани по време на
традиционните празници във всяка страна.
8. Да се ​​публикува вестник, предоставящ  информация за всички дейности по извършвани по време целия проект.
9. По време на работните срещи по проекта ще бъдат обсъдени следните теми:
·       Традиции. Празници и обичаи
·        Календари и празници
·        Традиции и ценности
·       Традиционна народна култура 
·       Любопитни ритуали и обичаи 
·       Как официалните празници и традиции влияят върху образованието на учениците
Крайният резултат ще бъде да опознаем всяка от партньорските страни чрез празниците. Запознавайки се с празниците на дадена страна, ще можем по-лесно да ги усетим и разберем някои аспекти на техния начин на живот, традиции, култура. Познаването на  общите за всички участници в проекта празници, ще ни накара да се чувстваме като голямо семейство, което празнува заедно.
Целевите групи на този проект са ученици  на  възраст 10-16 години,  учители, родители и местни общности. Учениците ще имат пряко участие във всички дейности по проекта - събирането на информация, пранирането, подготовката и изготвянето на крайните продукти, комуникация с ученици партнъорските училища.
Те ще бъдат насърчавани да оценяват дейностите и да дават обратна връзка за техния собствен и за приноса на другите  участници в проекта.
Ще бъдат разработени въпросници за оценка на проектните дейности.
дейности. 
Смятаме, че участието на учениците в проекта ще им даде възможност не само да създадат приятелства за цял живот, но и ще ги научи на толерантност и уважение към  други култури и нации, ще ги накара да повярват в собствените си възможности.
Учителите и родителите също ще бъдат активни участници в проекта, защото ще участват във  всички етапи на неговата реализация.
 
Програма
 

P1  Дейности по проекта       09.2019

Информиране на учителите и учениците във всяко участващо в проекта училище за стартирането на проекта и запознаването им с неговите цели, дейности и очаквани резултати.

България прави регистрация на проекта в еtwinning. Всяко партньорско училище се представя в еtwinning пространството.

На 26 септември – Ден на европейските езици, във всяко училище на публично място ще бъде организиран европейски кът с информационни табла даващи подробна информация за проекта.

Учителите се подготвят за  С 1- Short-term joint staff training events – първата среща по проекта само за учители, която ще се проведе в България.

P2  Дейности по проекта     10.2019 

Всяко училище прави избор на целевата група на учениците, които ще участват в работата.

Учениците се регистрират в еtwinning пространството на проекта.

Провежда се конкурс за създаване на лого на проекта на местно ниво във всяко училище и най-добрите пет предложения се качват в еtwinning пространството на проекта. Учениците гласуват за избор на най-доброто.

Провежда се анкета чрез, коят учениците изразяват своите очаквания за резултатите и ползите от участието си в проектните дейности.

Координаторът на проекта изготвя програма за първата работна среща.

Всяко училище създава презентация за своята държава, общност и училище, която ще бъде представена на работната среща в България.

C1  Работна среща в България – само за учители    11.2019

        Тема:  Традиции. Празници и обичаи.

 Дейности по време на срещата:

Представяне на всяко училище.

Запознаване с училището домакин.

Посещение на часове по изкуства-хореография, музика, изоброзително изкуство.

Урок за гостите по български народни танци.

Среща с кмета на район Младост за целите, нуждите и резултатите от проекта.

Кръгла маса – дискусия за най-популярните и обичани традиционни празници в участващите в проекта държави. Избор на празниците, които ще бъдат включени в европейския календар. Дискусия за това как да бъде създаден календара, какви програми да бъдат използвани за създаването му – TKexe Kalendar, Calendar, PowerPoint Online и др.

Лекция на тема:  Календари и празници

Културно – образователна програма: запознаване със забележителностите на София. Посещение на Националния етнографски музей.

Посещение на архитектурния и етнографски комплекс Етъра.

Посещение на Националния фолклорен фестивал „Нашенско хоро”, гр.Самоков

Етно-културна вечер – български песни, танци, игри, традиционни ястия.

Смятаме, че участието в тази работна среща ще даде на участниците възможността да комуникарат с учители от други европейски страни, да се запознаят с бита, културата и образователната система на страната домакин. На срещата ще бъдат обсъдени важни за бъдещите дейности по проекта въпроси.

P3  Дейности по проекта    11.2019

Запознаване на ученици и учители с дейностите по време на мобилността в България.

Информацията ше бъде споделена в eTwinning пространството на проекта. Ще бъдат направени и информационни табла за европейския кът в всяко училище.

Ще се проведе онлайн дискусия как да се изработят коледните картички за изложбата през декември.

P4  Дейности по проекта    12.2019

Всяко училище пише статия за дейностите по време на работната среща в България.

Статиите заедно със снимките направени по време на срещата ще бъдат изпратени на полските портньори, за да бъдат публикувани в вестника на проекта.

Учениците изработват картички декорирани със символи свързани с техни традиционни празници и обичаи. Всяко училище изпраща поне четири на другите партньорски страни. Във всяко училище се организира изложба с получените картички.

P5  Дейности по проекта    01.2020

Учениците събират информация за пролетните празници в своята страна, избират най-важните и изготвят презентация за тях. Презентациите ще бъдат представени по време на краткосрочния обмен на ученици в Полша. Презентациите ще бъдат използвани за финалния продукт на проекта – създаване на интерактивен календар на традиционните празници на участващите в проекта страни.

P6  Дейности по проекта    02.2020

Подготовка за мобилността в Полша.

Училището домакин подготвя програма за срещата и въпросник за оценка на дейностите по време на срещата.

Учениците от Полша създават видио филм за техен  традиционен пролетен празник.

C2  Работна среща в Полша – учители и ученици   03.2020

        Тема:  Традиционни пролетни празници и обичаи

Този краткосрочен обмен на ученици включва игри за опознаване, работа в екип, работа по двойки, дискусии, посещение на учебни часове, културно-образователни екскурзии.

Учениците ще представят презентации за традиционни пролетни празници.

Ще бъде проведена дискусия за приликите и разликите при празнуването на пролетните празници във всяка страна.

Ученици и учители ще се научат да танцуват полски народен танц.

Участниците ще бъдат запознати с Łowicz бродерия.

Домакините ще представят шоу-ревю на традиционни народни костюми.

Посещение на магазини за народни носии представящи региона на домакините.

Уъркшоп за великденски яйца.

На участниците ще бъде показано как се приготвят традиционни полски храни.

Учениците ще започнат работата си по създаването на онази част част от европейския календар, която включва пролетните празници обменяйки идеи.

Вечер посветена на полския фолклор- песни, танци, игри, традиционни ястия.

P7  Дейности по проекта    03.2020

Учениците създават презентация за мобилността в Полша  и пишат статия за вестника на проекта.

P8  Дейности по проекта    04.2020

Подготовка за мобилността в Португалия.

 Училището домакин подготвя програма за срещата и въпросник за оценка на дейностите по време на срещата.

Учениците от Португалия създават видио филм за техен  традиционен летен празник.

Учениците от другите страни събират информация за летните празници в своята страна, избират най-важните и изготвят презентация за тях. Презентациите ще бъдат представени по време на краткосрочния обмен на ученици в Португалия и ще бъдат използвани за финалния продукт на проекта – създаване на интерактивен календар на традиционните празници на участващите в проекта страни.

Учениците започват работата си по създаването на Готварска книга на проекта. Подготвят рецепти за традиционни ястия от местната или националната кухня и ги изпращат на португалските партньори, които са отговорни за създаването на финалната версия на книгата.

 C3  Работна среща в Португалия – учители и ученици    05.2020

        Тема: Традиционни летни празници и обичаи

Преди посещението в Португалия щебъде създаден въпросник, който да определи отношението на учениците към традициите и фолклорното наследство. Първо на въпросите ще отговорят участниците в срещата в Португалия, а след това и останалите ученици работещи по проекта.

Презентации за летните празници и обичаи във всяка страна.

 Ще бъде проведена дискусия за приликите и разликите при празнуването на летните празници във всяка страна.

Лекция на тема Традиции и ценности.

 Учениците ще започнат работата си по създаването на онази част част от европейския календар, която включва летните празници обменяйки идеи.

 Ученици и учители ще се научат да танцуват португалски народен танц.

 Вечер посветена на португалския фолклор- песни, танци, игри, традиционни ястия.

Посещения на учебни часове.

Културно-образователни екскурзии.  

P9  Дейности по проекта    05.2020

Учениците създават презентация за мобилността в Полша  и пишат статия за вестника на проекта.

P10   Дейности по проекта    06.2020

Всяко училище организира изложба с продуктите създадени през първата година на проекта.

P11  Дейности по проекта    07.2020

Всички ученици участвали в проектните дейности попълват онлайн въпросник за своите очаквания за втората година на проекта.

P12  Дейности по проекта    09.2020

Учениците споделят често срещани фрази свързани с традиционните празници и обичаи, които да бъдат включени в мултимедийната phrase book .

Финалният списък на изразите ще бъде на английски. Всяка страна ще преведе фразите на своя език.

Подготовка за мобилността в Турция.

Учениците събират инормация за есенните празници и обичаи и създават презентация за най-важните.

C4  Работна среща в Турция- учители и ученици  10.2020

        Тема: Традиционни есенни празници и обичаи

Учениците ще представят презентации за традиционните есенни празници в своите страни.

Дискусия за приликите и различията в начина на празнуване на есенните традиционни празници във всяка страна.

Лекция на тема Традиционна народна култура

 Учениците ще започнат работата си по създаването на онази част част от европейския календар, която включва есенните празници.

 Ученици и учители ще се научат да танцуват турски народен танц.

 Вечер посветена на турския фолклор- песни, танци, игри, традиционни ястия.

Посещения на учебни часове.

Културно-образователни екскурзии. 

P13 Дейности по проекта    10.2020

Учениците създават презентация за мобилността в Турция  и пишат статия за вестника на проекта.

P14 Дейности по проекта    11.2020

Всяка страна създава аудио версия на фразиологичната книга. Всички материали по създаването на фразиологичната книга се изпращат на турските партньори, които отговарят за нейната крайна версия. Ннигата ще съдържа фрази свързани с традиционните празници и обичаи на български, гръцки, полски, румънски, турски и английски.

Р15 Дейности по проекта    12.2020

Всяко училище организира изложби и благотворителни базари с коледни картички, сувенири и храни свързани с коледни обичаи и традиции. Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане на дом за сираци намиращ се в района на всяко участващо в проекта училище.

P16 Дейности по проекта    01.2021

Всяко училище планира и провежда среща с ученици, родители и други членове на местната общественост, тематана която е Традиции и тяхната роля в нашето съвремие. Дневният ред на срещата ще бъде базиран на създадените вече материали по време на дейностите на проекта.

activities.

P17 Дейности по проекта    02.2021

Подготовка за мобилността в Румъния.

Учениците събират инормация за есенните празници и обичаи и създават презентация за най-важните.

C5   Работна среща в Румъния – учители и ученици  03.2021

        Тема: Традиционни зимни празници и обичаи

Учениците ще представят презентации за традиционните зимни  празници в своите страни.

Дискусия за приликите и различията в начина на празнуване на зимните традиционни празници във всяка страна.

Лекция на тема Традиционна народна култура

 Учениците ще започнат работата си по създаването на онази част част от европейския календар, която включва есенните празници.

 Ученици и учители ще се научат да танцуват румънски народен танц.

 Вечер посветена на румънския фолклор- песни, танци, игри, традиционни ястия.

Посещения на учебни часове.

Презентация за любопитни ритуали и обичаи от празничния календар на Румъния.

Игра за откриване на съкровища.

Културно-образователни екскурзии.  

Р18Учениците създават презентация за мобилността в Турция  и пишат статия за вестника на проекта.

P19 Дейности по проекта    04.2021

Подготовка за финалната среща по проекта в Гърция.

Учениците рисуват рисунки на традиционни костюми и атрибути използвани по време на различни традиционни празници. Най-добрите пет рисунки ще бъдат изпратени в Гърция. Гръцките партньори ще създадат брошура с тези рисунки.

Румънските ученици създават видео филм за общите празници за всички участващи в проекта страни.

Ученици и учители от България събират всички създадени по време на проектните дейности продукти и ги обединяват в един интерактивен европейски календар.

C6   Работна среща в Гърция  – само за учители   05.2021

        Тема: Познание и образование чрез народните празници и обичаи

Разглеждане на училището домакин

Посещение на часове

Дискусия за ефекта на празниците и традициите върху образованието на учениците.

Честване на крайните продукти на проекта.

Подготовка за крайния отчет.

Бъдещи планове за сътрудничество и комуникация.

Учителите изучават гръцки народни танци.

Вечер посветена на гръцкия фолклор- песни, танци, игри, традиционни ястия.

Посещение на важни културно-исторически места.

P20 Дейности по проекта    05.2021

Всяка страна представя крайните продукти на проекта пред ученици, учители и родители.

P21 Дейности по проекта    06.2021

Изложба на крайните продукти в европейския кът в всяко училище

P22 Дейности по проекта    07.2021

Работа по документацията на проекта.

Разпространение на резултатите от проекта. DОооFffffescription

FFFFFDescripti