Playful Environment for Inclusive Learning Design in Europe

Intellectual Output 1: Blended Teachers’ Professional Development (TPD) pathway

“PLayful Environment for Inclusive

leArning Design in Europe”

“PLEIADE”

Project No. 2020-1-IT02-KA201-080089

Project No. 2020-1-IT02-KA201-080089 (“Pleiade”) — IO1: Blended TPD pathway

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project ref. number 2020-1-IT02-KA201-080089

Project titlePLEIADE — PLayful Environment for Inclusive leArning Design in Europe.

Проект PLEIADE – Забавна среда за приобщаващ обучителен модел в Европа

Номер на проекта: 2020-1-IT02-KA201-080089 (“Pleiade”)

Програма – Erasmus+ Call 2020 – KA101 – Стратегически партньорства за училищно образование – Съвместни дейности за иновации и обмяна на добри практики

Продължителност – 3 години, начало 1 септември 2020

Приоритет – социално приобщаване

Специфичен приоритет за училищното образование – засилване профила на обучителните професии, справяне с ранното напускане на училище и препятствията

Координатор на проекта Институт за дидактически технологии

Istituto per le Tecnologie Didattiche CNR – Генуа, Италия

Партньори по проекта

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

European Distance Education Network (EDEN)

Open Lab SrL

4 основни и средни училища в Италия, България, Кипър и Гърция

Асоцииран партньор: Association for Teacher ducation in Europe (ATEE).

Ангажименти на училищата, участващи като партньори в проекта PLEIADE

PLEIADE е проект по КА2 “Стратегически партньорска за образование”. координатор на проекта е Инситута за образователни технологии към Националния изследователски съвет. Освен координатора, в него участват още 4 институции-партньори – 4 училища от Италия, България, Гърция и Кипър, СУ “Св. Климент Охридски”, организацията OPenLab и партньор, занимаващ се с разпространението на резултатите Европейска мрежа за дистанционно обучение. PLEIADE стартира на 1 септември 2020 и ще продължи три години.

Управление

Училищата ще участват в прокта със следните ангажименти:

 1. Всяко училище (както и останалите партньори в проекта) ще определи представител в Управителния комитет (УК) на проекта. УК ще се свиква от Мениджър на проекта (МП), за да вземат решения по въпроси, касаещи цялостната посока и стратегическата ориентация на проекта. В тази негова компетенция УК ще се занимава с координацията, ръководенето и контрола на научните, технически, финансови и административни въпроси и ще се свиква, за да решава възникнали проблеми. УК ще заседава най-малко два пъти в годината.
 2. Участие в транснацонални срещи по проекта – онлайн или на живо. Участието в срещите по проекта е задължително и разходите по тях се покриват от бюджета на проекта.
 3. За всяко училище, всички учители, участващи в проекта на местно ниво, ще съставят Група за консултиране на участниците (ГКУ), която ще се събира най-малко два пъти в годината на местно ниво, заедно с техния представител в УК и ще осигурява омощ и насоки по проекта. Приносът на ГКУ ще бъде решаващ за поддръжката и разпространението на резултатите от проекта след края му.

Обучение

Всяко училище ще определи поне 20 учители (желателно е да имат добро владеене на английски език), които ще участват в обученията по време на PLEIADE, организирани и ръководени от академичните партньори в проекта. Обучението ще се проведе между осмия и двадесетия месец от проекта е ще бъде насочен към въвеждането на учителите в методите и средствата на PLEIADE за приобщаващия обучителен дизайн и за съвместното подпомагащо приобщаването учене в практиката. Крайните цели на обучителните дейности са:

 • Да накарат участниците да преосмислят тяхната практика по отношение на приобщаването чрез базирана на дизайна съвместна дейност;
 • Да им помогне да приложат методите и средствата на PLEIADE, за да планират съвместни дейности;
 • Да построят основите на общност на учители, които да споделят ноу-хау за съдържанието и опита на дизайн-ориентираното обучение.

Като цяло обучението ще се проведе в три етапа:

 1. Онлайн подготовка
 2. Три краткосрочни съвместни обучителни събития, всяко от които ще продължи три дни (без да се включва времето за пътуване), в които учители от различни училища ще се запознаят с методите и средствата на PLEIADE, както и ще срещнат различни проблеми, подходи и опит свързани с приобщаването. Събитията ще бъдат организирани от училищата в София, Атина и Трани.
 3. Пакет от онлайн материали, които да окуражат всички участници да споделят, наблюдават и използват идеи, ноу-хау, опит и учебни модели (средна продължителност 8 месеца). Паралелно с това учителите ще участват в създаването на “Механизъм за оценяване на приобщаващите обучителни дейности” като опишат предварително изпробваните в техните часове с учениците модели.

Въвеждане на дейностите в класните стаи

 1. След проведените обучителни събития, които са в същината на цялото обучение, предлагано в проекта, учителите ще се върнат в техните училища и ще продължат да прилагат новоизработените съвместни приобщаващи дейности в класните си стаи. През този етап съвместното споделяне, налюдението и рефлексията ще се поощряват на онлайн платформата като ключови подходи за подобряване на уменията на учителите.
 2. Като резултат от тези усилия учителите ще допринесат за създаването на “Механизъм за оценяване на приобщаващите обучителни дейности” и набирането на иновативни практики за приобщаване, основани на моделите, създадени и въведени в клас.
 3. По време на Етапа на разработване партньорите ще създадат заедно комплект от материали и упътвания за прилагането на съвместния опит в други държави и в друг контекст. Тези материали ще бъдат разработени заедно с учителите.

Разпространение на резултатите

 1. Всяко училище ще ортанизира на местно ниво събитие под формата на конференция или работилница. Тези събития ще разширят разпостранението на резултатите от проекта към по-широка аудитория. Очаква се на тези конференции да присъстват по 40 представители на други училища, обществеността и всички заинтересовани. Основните цели на събитията ще са:
 2. Представяне на проекта PLEIADE- цели, методология, средства, резултати;
 3. Обсъждане на основните теми, засегнати от проекта – приобщаване и обучение чрез технологии, както и получаване на обратна връзка за свършената работа;
 4. Възможност за учителите и учениците да споделят резултатите от своята работа. Една част от събитието ще бъде посветена на опита, който са събрали по време на проекта. Ще го представят с постери, презентации, които да илюстрират решенията, които са вземали. Останалите участници ще имат възможност да задават въпроси и да обменят опит.