Diversity; Volunteering – December 2020

Име на проекта: Cultural Inheritage/ Културно наследство

Продължителност: 2 години

Координатор: училище от гр. Одинезе, Дания

Партньори: България, Уелс и Испания

Цели на проекта:

 • Да се насърчат  учениците да станат по-отговорни граждани.
 • Да научим  учениците как да имат положително въздействие върху местната общност, както и върху европейската общност.
 • Да насърчим учениците да общуват използвайки английски език, но също така да учат думи и фрази на други европейски езици.
 • Нашите ученици ще имат възможност да оценят общоевропейските ценности и също така да научат за различията в  Европейските страни  и да възприемат техните ценности.
 • Да се даде възможност  на учениците  да научат повече за други култури, да разберат историята, за да разберат настоящето и да бъдат по-подготвени за бъдещето.

Нашето намерение е учениците да бъдат активно включени в процеса и напредъка на този проект. Те ще бъдат ангажирани с планирането, изпълнението и оценката на проекта и реализирането на задачите през цялото времетраене на проекта.

Дейности:

Септември 2020

 • Учениците и учителите от всяко училище са информирани за началото на проекта, неговите цели, дейности, очаквани резултати и кои са партньорите.
 • Изработване на информационно табло с подробна информация за проекта във всяко училище партньор с цел ученици, персонал, родители и други членове на местната общност да бъдат запознати с него.
 • На Европейския ден на езика / 26 септември / всяко училище организира дейности, насочени към четирите езици, говорени от партньорите по проекта.
 • Осъществява се подбор на ученици и учители, които желаят да участват в проекта.
 • Всички партньори регистрират проекта „Културно наследство“ в  eTwinning / TwinSpace. Ученици от всяко училище се регистрират в eTwinning пространството на проекта. Всяко училище се представя там.

Октомври 2020

 • Във всяко училище се организира конкурс за лого на проекта. Трите най-добри лога се качват в eTwinning пространството на  проекта. Учениците гласуват за най-доброто лого в  TwinSpace.
 • Организира се анкета в която учениците са помолени да изразят очакванията си относно резултатите и ползите от тяхното участие в проектни дейности.
 • Учителите, които работят по проекта от училищата партньори ще проведат онлайн среща, за да говорят за началото на проекта и да обсъдят бъдещите дейности.

Ноември 2020

 • Създаване на уебсайт на проекта. Също така създаваме Facebook страница, за да популяризираме проекта с цел информацията за него да достигне до по-голям брой хора.
 • Всяко  училище партньор изработва презентация с подробна информация за своето училище, общност и страна, която ще бъде представена в TwinSpace.
 • Изработваме речник на 4-те говорими езика + английски, в който добавяме думи, свързани с нашата основна тема и думи, свързани с различните задачи през периода на проекта. Така че всеки път, когато имаме нова презентация, добавяме 10+ думи и всички партньори превеждат думите на техния език. По време на мобилности, речникът ще се използва за езикови дейности.
 • Всеки партньор участва в благотворителен проект за декември. Проектът също така показва традициите в училище по време на Коледните празници.

Декември 2020

 • Всяко училище партньор организира благотворителни дейности.
 • Учениците от всяко училище пишат статии за благотворителните проекти в и извън училище.
 • Учениците от всяко училище приготвят ръчно изработени коледни картички, украсени със символи на техните традиционни тържества и обичаи и ги изпращат на партньорите. Всяко училище изпраща поне четири пощенски картички до другите училища партньори.
 • Във всяко училище се организира изложба на получените картички, правят се  снимки, които ще бъдат  качени в eTwinning пространството на проекта.
 • Организира се среща с учители и ученици, за да се поздравят училищата партньори за Коледа. Учениците изпълняват традиционни коледни песни.

Януари 2021

 • Всяко училище пише статия за дейностите през първия учебен срок за електронното списание на проекта и за ръководството на училището. Статиите, заедно със снимките, направени през първия учебен срок, ще бъдат изпратени на българското училище за публикуване в електронното списание
 • Учениците отговарят на въпросник, създаден от учителите за първия срок. Резултатите се събират и използват за оценка сред учителите на онлайн среща в края на януари.
 • Учениците подготвят презентации на тема „Културното наследство в моята страна“ с фокус върху историята.

Февруари 2021

 • Учениците подготвят презентации на тема „Културното наследство в моята страна“  с фокус върху историята.
 • Материалите се качват  на уебсайта на проекта и в TwinSpace.

Март 2021

 • Краткосрочен обмен на ученици  в Испания. Тема на срещата „Доброволчеството”.

Април 2021

 • Учениците създават дневници за преживяванията си по време на първата среща като използват направените от тях снимки. Те редактират видео кадрите и създават късометражни филми. Продуктите се споделят в училище и с партньори в споделения блог и в  TwinSpace. Участвалите в срещата ученици съветват своите съученици как да бъдат активни граждани и организират ден на активното гражданство в  училище.

Май/юни 2021

 • Учениците пишат статия за впечатленията си от дейностите, които са извършили през първата година от работата по проекта. Статиите, заедно със снимките, направени по време на мобилността, ще бъдат изпратени в България за публикуване в електронното списание.
 • Всяко партньорско училище организира няколко кампании за почистване и други дейности за Деня на Земята. Учениците подгответе плакати, свързани с глобалните цели # 13 (Действия по климата) # 14 (Живот под водата) и # 15 (Живот на Земята).
 • Учениците с помощта на своите учители проектират, подготвят и организират изложба на всички продукт направени по време на първата година от работата в публичните зони на всяко училище с цел  разпространение на резултатите от проекта.

Юни 2021

 • Всички ученици, участващи в проектните дейности, попълват онлайн въпросник за очакванията си за втория година. Какво може да се различава от миналата година и как всеки може да допринесе за подобрението?
 • Средносрочна оценка
 • Актуализиране на  Еразъм + кътовете  в училище
 • Актуализирайте уеб страниците на проекта и TwinSpace
 • Писане на междинни отчети

Септември 2021

 • Обсъждане на плана за работа през втората година
 • Мониторинг и оценка на първата проектна година с всички партньори
 • Участниците създават презентация за проекта. Презентацията е за храна – минала, настояща и в бъдеще. В презентацията ще има рецепта за ястие, което е част от определянето на храната като въздействие върху културата в държава. Партньорите готвят това ястие и го оценяват. Учителите ще създадат рейтингова система. Партньорите правят снимки и  колаж от процеса на готвене и го споделят в групата.

Октомври 2021

 • Краткосрочен обмен на ученици в гр.  Оденсе, Дания под надслов „По стъпките на Ханс Кристиан Андерсен”.
 • Подготовка за мобилността в Оденсе, Дания: всички партньори представят автор, който е оставил своя отпечатък  върху литературата и културата като цяло. В презентацията има факти и информация за автора, информация за периода от време, когато той е живял, как е повлиял на културата, преразказ на една от най-известните истории. Презентацията е устна и подкрепена със заглавия и снимки.
 • Учениците изследват традиционните изкуства и занаяти от своите региони. Изработваме обща презентация, в която всеки партньор разказва за характерните за региона изкуства и занаяти.

Ноември 2021

 • Учениците създават дневници за преживяванията си в Оденсе. Те редактират видео кадри и създават късометражни филми. Продуктите се споделят в училище и с партньори в споделения блог и в TwinSpace. Подготвя се статия за електронното списание.
 • Информационното табло за Еразъм+ във всяко училище се актуализира. Училищата се подготвят за благотворителна дейност като избират организация и проучват как тази организация действа, какъв е нейния фокус,  дейности и т.н. Изработва се презентация за тази организация. Планират се дейности за набиране на средства в помощ на тази организация.

Декември 2021

 • Осъществяват се планираните благотворителни дейности  и събраните средства се дават на избраната организация. Видео кадрите  и снимките се редактират и се изработва презентация, която  се споделя с партньорите. Учениците създават видео, в което се разказва за празниците в съответната страна. Изработват се и кратки видео клипове за културните традиции в съответната страна през м. декември.

Януари 2022

 • Започваме да работим по темата „Природно наследство“. Учениците изучават своя регион и как се популяризира света на екотуризма и туризма като цяло, за да се насърчат  туристите да посещават съответните региони. Те обменят видеоклиповете с

техните чуждестранни партньори.

 • Организираме състезание, за да изберем най-красивите места в нашите региони и да решим кои са първите пет от тях.

Февруари 2022

 • Учениците разработват маршрути за популяризиране на някои природни места в техния регион. Тук се включват туристически обекти, свързани със спорт, пещери, природни зони и др., както и различен вид туризъм, основан на устойчивост. Използват се Google Earth или Google Maps.
 • Учениците създават документални филми за насърчаване на туризма в техния регион.
 • След като гледат видеоклиповете от различните страни, учениците създават писмена реклама / плакат за популяризиране на туристически обекти на техните партньори.
 • Учителите и учениците се подготвят да участват в краткосрочната мобилност C3, която ще се проведе в София, България като проучват факти за страната домакин и подготвят традиционен танц, който да представят по време на срещата.

Април 2022

 • Краткосрочен обмен на ученици в София, България на тема „Културни изяви”.
 • След мобилността в София разказваме за своите впечатления и преживявания  на всички ученици и учители в нашите училища. Родителите са поканени в училището, а учениците показват снимки и презентации от пътуването. При възможност популяризираме  проекта в местните средства за масова информация.

Май 2022

 • Краткосрочен обмен на ученици в Уелс на тема „Моята страна в песен”.
 • Завършваме проекта с надникване в бъдещето. Партньорите създават презентация за младежката култура в миналото,  настоящето и правим предположение за това каква ще бъде тя в бъдеще. Споделяме презентациите.
 • Това посещение е и последното.  По тази причина ще бъде отделено време не само  по темата на проекта, но  и за събиране на материали за финалния доклад – ще помогнем на всеки да завърши проекта, както си помагахме при създаването му в самото начало.
 • Качваме всички създадени от нас материали по проекта в социалните мрежи и платформи.

Юни 2022

 • Работим върху документацията на проекта. Подготвяме материалите, които трябва да се представят пред Националната агенция.
 • Разпространение на окончателния доклад за проекта сред ученици, служители, родители, членове на общността.

Август 2022

 • Работа по окончателния доклад на проекта.